UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ: 501 058 002
Bony podarunkowe

Rezerwacja online

Regulamin kliniki

Prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z zasadami panującymi w My Body Clinic.

I OGÓLNE ZASADY

 1. Dane przedsiębiorcy świadczącego usługi: Milena Lolo prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „My Body Clinic Milena Lolo” NIP 866-161-21-87. (zwana dalej „My Body Clinic”), z siedzibą w Krakowie w gabinecie kosmetycznym przy ul. Wielickiej 42A/U1 (dalej zwanym „ Gabinetem My Body Clinic”. Dane kontaktowe: kontakt@mybodyclinic.pl; tel. 501 058 002, tel. 12 31 32 700; www.mybodyclinic.pl
 2. Zakres świadczonych usług :Na warunkach określonych w niniejszym regulaminie My Body Clinic świadczy usługi z zakresu laseroterapii, usługi kosmetyczne oraz sprzedaż produktów kosmetycznych (dalej zwana odpowiednio do kontekstu Usługa lub Umowa), Informacje o świadczonych Usługach są udostępniane na recepcji Gabinetu My Body Clinic lub za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej www.mybodyclinic.pl, Za klienta My Body Clinic (zwany dalej „Klient”) uważa się osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę fizyczną o ograniczonej zdolności do czynności prawnych w zakresie w jakim skutecznie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej w zakresie jakim uprawnione są do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, która zawarła z My Body Clinic umowę świadczenia Usług
 3. Warunkiem skorzystania z Usług w Gabinecie My Body Clinic jest przeczytanie i akceptacja niniejszego Regulaminu.
 4. Godziny otwarcia Gabinetu My Body Clinic: Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00, w soboty 9:00 -15:00. W niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy Gabinet My Body Clinic  jest nieczynny. My Body Clinic zastrzega, że w szczególnych przypadkach godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
 5. Wszelkie prawa My Body Clinic w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Gabinetu My Body Clinic (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do My Body Clinic, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z niniejszym Regulaminem.
 6. My Body Clinic  oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 7. My Body Clinic nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną, wynikający z przyczyn od niej niezależnych.

II PŁATNOŚCI

 1. Ceny zawarte w cenniku Gabinetu My Body Clinic  (oraz na stronie internetowej i w systemie do obsługi rezerwacji online) mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Ceny zawarte w cenniku Gabinetu My Body Clinic  (oraz na stronie internetowej i w systemie do obsługo rezerwacji online) są cenami brutto (z podatkiem VAT) oraz podawane są w polskich złotych.
 3. Zapłatę za świadczone usługi dokonuje się na recepcji Gabinetu My Body Clinic po wykonaniu usługi, w formie gotówki lub kartą płatniczą.

 III Organizacja PRACY

 1. Gabinet My Body Clinic prowadzi terminarz zapisów. Klienci obsługiwani są zgodnie z kolejnością zapisu.
 2. Z racji charakteru wykonywanych zabiegów, pomimo wizyty umówionej na konkretną godzinę, może wyniknąć opóźnienie, o którym Klient jest informowany przez pracownika My Body Clinic 
 3. Za przedmioty pozostawione na terenie Gabinetu My Body Clinic nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Na terenie Gabinetu My Body Clinic zabrania się:
 • przebywania osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
 • sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
 • zakłócania pobytu innym osobom,
 • powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych osób,
 • wynoszenia wyposażenia Gabinetu My Body Clinic poza jego teren,
 • palenia tytoniu,
 • przebywania zwierząt.

IV REZERWACJA WIZYTY

 1. Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem Internetu – pocztą elektroniczną, za pośrednictwem systemu rezerwacji online, telefonicznie bądź osobiście.
 2. Dokonując rezerwacji osobistej lub telefonicznej Klient zostanie poproszony o podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu, który będzie służył wyłącznie w celu kontaktu dotyczącego rezerwacji.

V KONSULTACJA

 1. W celu utrzymania profesjonalnych standardów przed pierwszym z każdych oferowanych przez My Body Clinic zabiegów klient ma do dyspozycji konsultację. Wizyta jest bezpłatna (wyjątek stanowi konsultacja dot. pielęgnacji twarzy) i jest po to, aby udzielić Klientom wszelkich niezbędnych informacji.

VI PIERWSZA WIZYTA

 1. Pierwszorazowe wizyty potwierdzamy telefonicznie 2 dni przed planowaną wizytą. Potwierdzamy wówczas zakres zaplanowanych usług. Przekazujemy również informacje dotyczące przeciwwskazań do zabiegu, przygotowania do zabiegu oraz zasady odwoływania wizyt,
 2. Prosimy o przybycie 10 minut przed umówioną wizytą, w celu wypełnienia karty konsultacyjnej.
 3. Prosimy o wcześniejszym poinformowaniu nas o ewentualnym spóźnieniu, w celu zmiany czasu rezerwacji (jeśli to możliwe) oraz uniknięciu utrudnień dla innych Klientów.
 4. 24 godziny przed wizytą przesyłamy Klientom przypomnienie SMS lub powiadomienie w aplikacji Booksy o dniu i godzinie wizyty. Klienci
 5. W przypadku chęci anulacji bądź przełożenia terminu wizyty prosimy o wiadomość do godz. 19 dnia poprzedzającego wizytę.

VII WYKONANIE USŁUGI

 1. Aby skorzystać z usługi Klient zobowiązuje się do poddania wywiadowi medycznemu poprzez wypełnienie "Karty konsultacyjnej pacjenta" dobranej do rodzaju zamówionej usługi oraz podpisanie Zgody pacjenta na wykonanie usługi.
 2. Klient zobowiązuje się do powiadomienia personelu o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do wykonania Usługi objętej Umową.
 3. W celu przygotowania się do zabiegu depilacji laserowej należy zadbać o higienę wszystkich części ciała.
 4. W przypadku złego samopoczucia, prosimy o poinformowanie kosmetologa przed rozpoczęciem zabiegu.
 5. Dla komfortu wykonywanego zabiegu kosmetolog może prosić Klienta o pomoc w chłodzeniu miejsca poddawanego zabiegowi (dotyczy usługi depilacji laserowej).
 6. W gabinecie zabiegowym wraz z osobą wykonująca usługę, może znajdować się tylko jeden Klient. Ze względu na promieniowanie lasera niedopuszczalna jest obecność dzieci w gabinecie zabiegowym.
 7. My Body Clinic nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Klienta do wykonania wybranej usługi, w przypadku stwierdzenia przez personel przeciwwskazań do poddania Klienta wybranej usłudze.

V ODMOWA WYKONANIA USŁUGI

 1. Personel My Body Clinic ma prawo odmówić wykonania Usługi objętej Umową w razie, gdy:
 2. Klient stawi się z opóźnieniem uniemożliwiającym wykonanie Usługi objętej Umową,
 3. Klient nie ma ukończonych 18 lat i nie przedstawił zgody na wykonanie Usługi rodziców posiadających pełnię praw rodzicielskich lub przedstawiciela ustawowego,
 4.  Klient nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych i nie przedstawił zgody na wykonanie Usługi: rodziców posiadających pełnię praw rodzicielskich lub przedstawiciela ustawowego – w przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. Klient podał dane lub informacje nieprawdziwe, nieaktualne, odmawia podania danych wymaganych do wykonania Usługi objętej Umową lub odmawia przeprowadzenia wywiadu medycznego,
 6. Klient nie dostarcza dokumentacji medycznej niezbędnej do wykonania Usługi objętej Umową lub dostarcza dokumentację w języku obcym,
 7. Klient nie zostanie zakwalifikowany przez My Body Clinic, jako spełniający kryteria kwalifikujące do wykonania Usługi objętej Umową,
 8. Wygląd skóry Klienta wskazuje na stany chorobowe lub rany (grzybica, łuszczyca, AZS),
 9. W trakcie Usługi (dot. depilacji laserowej) powstaje zbyt duże podrażnienie skóry,
 10. Klient nie jest odpowiednio przygotowany do zabiegu (nie zachował zasad higieny lub nie zgolił owłosienia w miejscu wykonania zabiegu),
 11. Personel My Body Clinic nabędzie uzasadnione wątpliwości co do bezpieczeństwa wykonania Usługi objętej Umową.

IX ANULOWANIE WIZYTY

 1. Odwołanie lub chęć zmiany terminu wizyty można zgłosić telefonicznie, mailowo lub przez system rezerwacji online, najpóźniej do godz. 19:00 dnia poprzedzającego wizytę.
 2. W przypadku nieodwołania i nie stawienia się na wizytę Klient zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 50zł (dla zabiegów o wartości do 150zł) lub 100 zł (dla zabiegów o wartości powyżej 150zł) najpóźniej do dnia poprzedzającego wizytę.
 3. W przypadku dwukrotnego odwołania lub przełożenia wizyty w dniu zabiegu i chęci zapisania się na kolejną wizytę, Klient zobowiązany będzie do zapłaty zadatku w wysokości 50zł (dla zabiegów o wartości do 150zł) lub 100 zł (dla zabiegów o wartości powyżej 150zł) najpóźniej do dnia poprzedzającego wizytę.
 4. Zdajemy sobie sprawę, że czasami występują zdarzenia losowe (np. zepsucie się auta, choroba dziecka), które uniemożliwiają odpowiednio wczesne odwołanie wizyty. Będziemy wdzięczne w takim wypadku o możliwe jak najszybszą informację o zaistniałym fakcie.

X OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

 1. Zgodnie z przepisami My Body Clinic nie może wykonać Usługi osobie niepełnoletniej bez pisemnej zgody opiekuna prawnego. Taki druk dostępny jest na recepcji Gabinetu My Body Clinic lub może zostać przesyłany drogą mailową.

XI BONY UPOMINKOWE (dalej "Bony)

 1. Bon jest dokumentem umożliwiającym realizację wybranych Usług lub produktów lub uzyskania odpowiedniej zniżki na świadczone przez Gabinet My Body Clinic usługi.
 2. Bon jest wydawany w formie papierowego zaproszenia, zawierającego rodzaj usługi lub kwotę do wykorzystania lub wysokość zniżki.
 3. Przygotowanie Bonu odbywa się na bieżąco.
 4. W momencie rezerwacji personel My Body Clinic prosi o informację o fakcie posiadania Bonu.
 5. Personel My Body Clinic prosi o zabranie ze sobą Bonu na umówioną wizytę - usługa zostanie wykonana wyłącznie po okazaniu ważnego bonu podarunkowego.
 6. Bony nie mogą być wymienione na gotówkę.
 7. Bony zniżkowe nie mogą być łączone z żadną inną ofertą specjalną.
 8. W sytuacji, gdy wartość Bonu jest wyższa niż wartość realizowanej z jego wykorzystaniem Usługi, powstała nadwyżka pozostaje do wykorzystania przy kolejnej wizycie (w ramach daty ważności bonu) i nie ulega zwrotowi w gotówce.
 9. Jeżeli wartość zrealizowanych zabiegów przekroczy wartość wskazaną na Bonie, Klient ma obowiązek pokryć powstałą różnicę gotówką, kartą płatniczą lub debetową, zgodnie z cennikiem Gabinetu My Body Clinic obowiązującym w dniu realizacji Bonu.
 10. Udzielone klientowi rabaty, zniżki, promocje i bony zniżkowe nie sumują się.
 11. Nasze bony upominkowe są ważne przez okres 3,6 lub 12 miesięcy i mają ustaloną datę ważności. Jeśli Klient nie skorzysta z Bonu przed datą wygaśnięcia, Bon przepada. W uzasadnionych przypadkach okres ważności bonu może zostać wydłużony.
 12. Niewykorzystanie bonu podarunkowego w terminie jego ważności, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec My Body Clinic z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
 13. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą My Body Clinic, osoba obdarowana bonem podarunkowym może go przekazać osobie trzeciej.
 14. My Body Clinic nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie bądź uszkodzenie bonu podarunkowego.

XII ZAKUP USŁUG W PAKIETACH

 1. Klient dokonując zakupu Usług w pakietach akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu, zakres i ilość usług określonych w zakupionym pakiecie Usług, ich cennik oraz zasady korzystania z nich.
 2. Zabiegi i usługi sprzedawane w pakiecie mogą być objęte rabatem. Warunkiem otrzymania rabatu w przypadku pakietu usług jest zrealizowanie pełnego zamówionego pakietu usług. Jeżeli klient rezygnuje z serii zabiegów, zobowiązany jest do zwrotu udzielonego rabatu (uregulowania płatności według ceny regularnej z cennika). Płatność za zakupione pakiety nie podlega zwrotowi. Jeśli klient rezygnuje z kontynuacji zabiegów z pakietu, a pozostały mu niewykorzystane środki finansowe, ma prawo wykorzystać je na inne zabiegi dostępne w salonie po uzgodnieniu z pracownikami salonu.
 3. Nie wykorzystane w terminie Usługi przepadają na rzecz My Body Clinic.
 4. Wykupione Usługi w pakiecie nie mogą być przepisane na osobę trzecią.
 5. Bezkosztowe odwołanie lub przełożenie wizyty możliwe jest najpóźniej do godz. 19 dnia poprzedzającego umówione spotkanie.
 6. Jeżeli klient nie stawi się na wizytę, odwoła ją lub przełoży później niż do godz. 19 dnia poprzedzającego wizytę, zarezerwowana Usługa przepada na rzecz My Body Clinic.

XIII PROMOCJE

 1. Każda organizowana akcja promocyjna jest przeznaczona dla określonej Usługi lub Usług i tylko jej dotyczy. Inne Usługi nie wymienione w akcji promocyjnej nie biorą w niej udziału.
 2. Każda promocja posiada własny regulamin (dalej zwany „Regulaminem Usług Promocyjnych”), który jest dostępny na stronie internetowej www.mybodyclinic.pl/regulamin-uslug-promocyjnych oraz na recepcji Gabinetu My Body Clinic.
 3. Dokonanie przez Klienta zakupu Usługi objętej promocją oznacza, że Klient akceptuje postanowienia Regulaminu Usługi Promocyjnej dotyczącej Usługi objętej akcją promocyjną.
 4. Promocje nie łączą się.

XIV REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące realizacji Usługi mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres My Body Clinic, ul. Wielicka 42A/U1, 31-552 Kraków lub drogą mailową na adres: kontakt@mybodyclinic.pl w terminie do 7 dni od dnia wykonania Usługi.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
 3. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w zależności od formy wpłynięcia reklamacji.

XV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) jest Milena Lolo prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „My Body Clinic Milena Lolo” z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 42A/U1, NIP: 8661612187, (zwanym dalej Administratorem danych osobowych lub „My Body Clinic").
 2. Dana Osobowa (dalej zwana: „Dana Osobowa”) rozumiana jest jako wszelka informacja związana z zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Dane Osobowe Klienta, który zawiera umowę o świadczenie Usługi lub kupuje produkt kosmetyczny, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia złożenia rezerwacji na wykonanie Usługi , wykonania Usługi lub sprzedaży produktu kosmetycznego.
 4. Dane Osobowe Klienta Gabinetu My Body Clinic są udostępniane dostawcy oprogramowania informatycznego Versum, służącego do zarządzania rezerwacjami na Usługi. My Body Clinic zawarło umowę powierzenia przetwarzania Danych Osobowych z firmą Versum, gdzie zabezpieczono Dane Osobowe Klienta oraz dostawcy usługi poczty elektronicznej i serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu strony internetowej.
 5. Dane Osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 6. Podanie Danych Osobowych przez Klienta w zakresie imienia i nazwiska i nr telefonu celem umówienia wizyty jest wymogiem umownym. Brak podania Danych Osobowych Klienta stanowić będzie przeszkodę do złożenia rezerwacji i wykonania Usługi.
 7. Podanie Danych Osobowych przez Klienta w zakresie imienia i nazwiska, nr telefonu oraz innych danych zawartych w kartach konsultacyjnych stosownych do wybranej Usługi, jest wymogiem umownym i wynika z faktu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania zabiegu. Brak podania tych danych stanowić będzie przeszkodę do wykonania Usługi.
 8. My Body Clinic zapewnia Klientowi realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz nie podlegania zautomatyzowanym decyzjom. Klient jest uprawniony do wykonania przysługujących mu uprawnień wnosząc odpowiednie żądanie do My Body Clinic.
 9. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 10. My Body Clinic zabezpiecza Dane Osobowe Klienta przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją, jak również z należytą starannością dobieraj i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych Klienta, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym.
 11. Dane osobowe Klienta przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi oraz marketingu własnych produktów lub usług. 
 12. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

XVI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014r., poz. 827 z późn. zm.).
 2. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy Klient ma prawo do wglądu do Regulaminu, cennika Usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników My Body Clinic.
 4. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną (o ile wyraził na to zgodę) lub poprzez umieszczenie przez My Body Clinic informacji na mediach społecznościowych.
 5. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Gabinetu My Body Clinic.
 6. Wszystkie Umowy zawarte przez Klienta z My Body Clinic są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w chwili zawarcia Umowy.
 7. My Body Clinic ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi lecz w przypadku Umów zawieranych z Klientami nie będącymi konsumentami My Body Clinic ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta nie będącego konsumentem.
 8. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK NR 1  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH
 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych jest Milena Lolo prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „My Body Clinic Milena Lolo” z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 42A/U1, NIP 866-161-21-87, (zwana dalej „My Body Clinic”).

Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas składania przez Ciebie rezerwacji telefonicznej, emailowej lub osobistej w salonie kosmetycznym My Body Clinic lub też od dostawcy usługi rezerwacji online moment.pl w którym dokonaliście Państwo rezerwacji Usługi.

 W jakim celu i na jakiej podstawie administrator przetwarza Twoje dane osobowe?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich Danych Osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania Usługi. Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów My Body Clinic tj.:

 • marketingu własnych produktów i usług,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.),
 • umożliwienia Ci korzystania z rabatów na Usługi wykonywane seryjnie,
 • kontaktu w celu przypomnienia Ci o umówionej wizycie (sms na 24h przed planowaną wizytą),
 • umożliwienia monitorowania historii wykonanych usług w celach związanych wyłącznie z utrzymaniem jakości i skuteczności świadczonych Ci Usług
 • umożliwienia wystawienia przez Ciebie opinii i komentarzy,
 • rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących Usług ,
 • obsługi zapytań, które do nas kierujesz,
 • kontaktowania się z Tobą w celu związanym ze świadczeniem złożonej przez Ciebie rezerwacji lub wykonanej Usługi.

My Body Clinic jest uprawniona przetwarzać Twoje Dane Osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:

 • umożliwienia Ci uczestnictwa w Programie Lojalnościowym,,
 • organizacji konkursów w których możesz wziąć udział (w zależności od rodzaju konkursu),
 • wyświetlania Twoich komentarzy dotyczących zrealizowanej Usługi, które pozostawisz w systemie Versum,
 • wysyłania Ci drogą email wiadomości o nowościach i promocjach lub innych akcjach marketingowych,
 • wykorzystywania fotografii (Twój wizerunek będzie całkowicie anonimowy) do celów medycznych, edukacyjnych i promocyjnych.

My Body Clinic przetwarza Twoje Dane Osobowe do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu. Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili w taki sam sposób, jak jej udzieliłaś/eś.

Czy musisz podać swoje Dane Osobowe?

Podanie przez Ciebie Danych Osobowych tj. imienia, nazwiska i numeru telefonu jest niezbędne do złożenia przez ciebie rezerwacji na Usługę. Podanie dodatkowych danych, takich jak dolegliwości zdrowotne, zażywane leki i suplementy diety i inne wymagane w formularzu stosownym do rodzaju wybranej przez Ciebie Usługi jest niezbędne do realizacji Usługi. Jeśli nie podasz powyżej wskazanych Danych Osobowych,  nie będzie możliwym zawarcie z Tobą umowy wykonania Usługi. Podanie przez Ciebie pozostałych Danych Osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec My Body Clinic?

Masz prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich Danych Osobowych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie Danych Osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Komu My Body Clinic udostępnia Twoje Dane Osobowe?

Twoje dane osobowe są przekazywane podmiotom trzecim: dostawcy usługi systemu zarządzania rezerwacjami Versum oraz dostawcy usługi poczty elektronicznej i serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu strony internetowej. Jest to niezbędne do świadczenia przez nas Usług. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje Dane Osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Czy profilujemy Twoje Dane Osobowe?

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.